Vem får installera solceller?

Installation av solcellssystem är en elinstallation och får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag.

Kolla elföretaget

Installation av solcellssystem är en elinstallation och får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Ett auktoriserat elinstallationsföretag ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och har ett utarbetat egenkontrollprogram som säkerställer att allt installationsarbete kontrolleras och kvalitetssäkras samt att alla medarbetare har erforderlig utbildning och kunskap för sina arbetsuppgifter. Därtill har Boverket tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering för installatörer av förnybar energi och solcellssystem. När du väljer en certifierad installatör säkerställer du att installatören har validerad kunskap inom det området som installatören är certifierad för.

Vad räknas som elinstallation?

För att kunna installera solceller krävs både montage- och elinstallationsarbete. Vad som räknas som montage och vad som räknas som elinstallationsarbete är oftast enkelt att förstå, men för vissa arbeten krävs tydliga gränsdragningar. Främst handlar det om kanalisation och kabelförläggning samt i vissa fall om montering av fästelement, montagesystem eller markställning.

Monteringen av fästelement, montagesystem eller markställning betraktas normalt sett inte som elinstallationsarbete förutsatt att det inte innehåller några elektriska komponenter. Monteringen av själva solcellspanelerna och ihopkoppling av förkontakterade snabbkopplingsdon räknas däremot som elinstallationsarbete enligt Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). Kanalisation och kabelförläggning räknas också som elinstallationsarbete enligt Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §).

Certifierad solelinstallatör

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering för installatörer av solcellssystem. Genom att anlita en certifierad installatör säkerställer du att elinstallatören har validerad kunskap inom det området som elinstallatören är certifierad för. En certifierad elinstallatör har stor kunskap om hur ett solcellssystem ska dimensioneras, installeras, optimeras och underhållas på bästa sätt. Kunskapen gör att elinstallatören exempelvis kan avgöra vilken utformning och dimensionering din blivande solcellsanläggning ska ha.

Med en certifierad installatör säkerställer du att din anläggning får de mest optimala driftförhållandena för just ditt hus och just dina förhållanden. I och med elinstallatören är certifierad och har tredjeparts-validerad kompetens är det säkert att anläggningen kommer att fungera som den ska. En certifierad installatör optimerar och dimensionerar en solcellsanläggning så att slitaget minimeras och så att den tekniska livslängden blir så lång som möjligt. Normalt har solcellsanläggningar en teknisk livslängd på 30 år. Om det skulle uppstå problem i din solcellsanläggning eller om det uppstår frågor är det tryggt att ha en relation med en certifierad elinstallatör som kan just ditt solcellssystem.

Egenkontroll

1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen ersatte två tidigare lagstiftningar. Enligt den nya elsäkerhetslagen ska alla elinstallationsföretag som utför någon form av elinstallationsarbete ha ett egenkontrollprogram. syftet med egenkontrollprogrammet är att kvalitetssäkra allt arbete och säkerställa att alla medarbetare har rätt utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter. Ett fullgott egenkontrollprogram ska innehålla följande.

Beskrivning av elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen för detta

 • Elinstallationsverksamheten
 • Kompetenskrav och tillgången till kompetens
 • Elinstallatör/elinstallatörer för regelefterlevnad
 • Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram

Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete

 • Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
 • Hur kontroller av utfört arbete görs

Fortlöpande arbete med egenkontrollen

 • Hur uppföljning av egenkontrollen görs

Skyltning, märkning och dokumentation

Rätt varselmärkning, märkning och dokumentation är en förutsättning för att säkert kunna utföra elarbeten och underhåll på en befintlig solcellsanläggning. Det är också viktig för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete säkert vid en eventuell brand. Den som installerar en solcellsanläggning ansvarar för dokumentation, märkning och varselmärkning enligt Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §). Tydliga krav på utformning och innehåll gällande dokumentation, märkning och varselmärkning finns i Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS 2008:2 (3 och 11 §§) och ELSÄK-FS 2008:1 (3 kap. 8 §).

Krav på märkning och varselmärkning fastställer att det ska finnas en varningsskylt som informerar om att en elproducerande solcellsanläggning är ansluten till elmätaren. Skylten ska visa vilken brytare som ska användas för att frånkoppla solcellsanläggningen. Det ska även finnas en skylt med texten ”Varning Dubbel matning”. En solcellsanläggning ska märkas enligt nedan:

 • I huvudledningsschemat för anläggningen (om över 80 Ampere)
 • I direkt anslutning till elmätaren
 • Vid elkopplaren för elproduktionen

Vem är ansvarig, huvudentreprenör eller underentreprenör?

Ibland är det flera entreprenörer och leverantörer involverade i installationen av ett solcellssystem. Beställaren kan till exempel vilja köpa in egna produkter eller välja att göra en del av arbetet själv. Installatören kan till exempel låna eller hyra in personal från andra företag, exempelvis snickare eller takläggare, för vissa arbeten. Det kan bland annat handla om montering av takfästen eller montagesystem för solcellspanelerna. Om en installatör hyr in personal från andra företag eller anlitar underentreprenörer för vissa arbeten är det installatörens ansvar att säkerställa att dessa även ingår i installatörens egenkontrollprogram. Elinstallationsföretaget måste också säkerställa att alla som utför elinstallationsarbete har rätt kompetens för uppgiften.

Rekommendation är att alltid anlita en huvudentreprenör som har helhetsansvar för hela installationen av ditt solcellssystem. På så sätt säkerställer du som beställare att det är en motpart som är ansvarig för helheten och alla garantier. Kontrollera alltid att din huvudentreprenör är auktoriserad elinstallatör, certifierad för solcellssystem samt att den har ett egenkontrollprogram som kvalitetssäkrar allt arbete och alla medarbetare har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter.

GoSol Energi garanterar en säker och trygg elinstallation

Vi på GoSol Energi har arbetat med solcellssystem, ladd-infrastruktur och energilagring i många år. Vi är såklart auktoriserad elinstallatör, certifierad solelinstallatör samt aktiv medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi. Med ett utarbetat kvalité- och ledningssystem säkerställer vi att regelverk, standarder och krav på egenkontroll följs. Vårt mål är att du som kund ska få den bästa möjliga solcellsanläggningen. Både vad gäller layout, teknisk prestanda och ekonomisk lönsamhet. Projektering samt specificerade produkter väljs med hänsyn till varje fastighets specifika förutsättningar.

Du ska känna dig trygg när du beställer en solcellsanläggning från GoSol Energi. Vi är säkra på vår kompetens och våra produkter varför vi normalt fakturerar efter slutförd installation och färdiganmälan till nätägaren. Vår kompetens sträcker sig längs hela kedjan, från inledande förstudier till installation och service av din solcellsanläggning.

 • Tryggt, Enkelt och Lönsamt
 • Auktoriserad Elinstallatör
 • Certifierad solelinstallatör

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.