Vad är IMD?

IMD – Individuell Mätning och Debitering

IMD står för ”Individuell Mätning och Debitering” och har som syfte att få ner kostnaderna för elabonnemang och elnätsavgifter. Vid införande av IMD sägs alla lägenhets-abonnemang upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten. Ett internt kontroll- och mätsystem införs för att mäta och debitera respektive lägenhetsinnehavare för faktisk elförbrukning.

Kostnadsbesparingen består i att den fasta kostnaden för samtliga lägenhets-abonemang försvinner. En ytterligare kostnadsbesparing består i att Bostadsrättsföreningen blir en ”storkund” gentemot elhandeln vilket möjliggör för bättre priser och avtal.

Så byter du till IMD

För att införa IMD krävs ett beslut på en föreningsstämma. Efter att föreningsstämman röstat ja till IMD anlitar Bostadsrättsföreningen en leverantör för installation och förvaltning av ett IMD-system. Anlitad leverantör anmäler till nätägaren att Bostadsrättsföreningen ska införa IMD och att alla lägenhets-abonnemang ska sägas upp och ersättas med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten.

När nätägaren godkänt anmälan kan IMD-system installeras och tas i bruk. Leveranstiden brukar normalt vara 2 – 4 veckor och själva installationen av den nya mätutrustningen medför strömavbrott under några timmar.

När IMD-systemets installerats kan Bostadsrättsföreningen handla upp ett fördelaktigt elhandelsavtal. De kan också ta hjälp av leverantören att hitta en bra avtalsstruktur för elhandel. Kostnaden för inköpt el fördelas sedan mellan respektive lägenhetsinnehavare baserat på faktisk elanvändning.

Kostnadsbesparing

Kostnaden för lägenhets-abonnemang består av nätavgifter och elavgifter. Nätavgiften har en fast årlig avgift samt en rörlig del per överförd kWh. Elavgiften består också oftast av en fast årsavgift och en rörlig del per köpt kWh.

Exempelvis har Vattenfall Eldistribution en fast kostnad på 1755 kr/år för lägenhets-abonnemang. Den sammanlagda fasta kostnaden för 50 st lägenhets-abonnemang uppgår till cirka 90 000 kr/år. Vid införande av IMD ersätts lägenhets-abonnemangen med ett större gemensamt abonnemang för hela fastigheten. Det större abonnemanget blir marginellt dyrare än befintligt abonnemang för gemensamma utrymmen (trapphus och förråd). Därtill tillkommer en kostnad på i storleksordningen 15 000 kr/år för förvaltningen och administration av IMD-systemet.

Kostnaden för att installera och övegå till IMD-system ligger i storleksordningen 4 000 kr per lägenhet. Schablonkostnad avser såväl nya mätare och hårdvara som installationsarbete. För en Bostadsrättsförening med 50 st lägenheter blir kostnad i storleksordningen 200 000 kr. Givet en kostnadsbesparing på ca 75 000 kr/år blir återbetalningstiden för IMD-investeringen 2,5 år.

Kombinera IMD med solceller

Solceller är också ofta en lönsam investering för Bostadsrättsföreningar. Vid installation av solceller dimensioneras storleken på solcellssystemet med hänsyn till den årliga elförbrukningen på det el-abonnemang som solcellssystemet ska anslutas till. Detta görs för att solcellssystemet ska bli klassificerat som en mikroproduktionsanläggning. Dimensionering av solcellssystemet med hänsyn till den årliga elförbrukningen görs också för att värdet på producerad solel beror på om den används direkt i fastigheten (så kallad egenanvänd solel) eller om den exporteras till elnätet (så kallad såld solel).

Egenanvänd solel har ett högre värde än exporterad solel. Tack vare IMD-system ökar den årliga elförbrukningen för Bostadsrättsföreningen gemensamma el-abonnemang dit solcellssystemet ansluts. Detta innebär att Bostadsrättsföreningen har möjlighet att såväl installera ett större solcellssystem samt öka andelen egenanvänd solel. Detta innebär att lönsamheten för solcellsinvesteringen ökar om Bostadsrättsföreningen samtidigt övergår till IMD-system.

En ytterligare fördel för Bostadsrättsföreningar som kombinerar IMD med Solceller är att andelen köpt el minskar vilket ger ytterligare besparingar vad gäller rörliga el- och nätavgifter.

Sammanfattning

IMD möjliggör för Bostadsrättsföreningar och dess medlemmar att sänka de fasta kostnaderna för elförbrukning. Återbetalningstiden är oftast mycket kort.

  • IMD står för Individuell Mätning och Debitering
  • Sänker Bostadsrättsföreningens elkostnader
  • Införande kräver ett beslut på en föreningsstämma
  • Kort återbetalningstid, oftast 2-3 år
  • Bra att kombinera med Solceller

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.