Hållbarhet och solceller

Solceller – klimatpåverkan och återvinning

Vi på GoSol Energi vill bidra till att skapa en hållbar framtid. Konkret gör vi detta genom att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. El producerad av solceller är nämligen den mest miljövänliga.

Klimatnytta och energiåterbetalningstid

Solceller har inga rörliga delar som slits ut eller kan gå sönder. Detta innebär att solceller är väldigt hållbara och långlivade. Normalt kan en solcellspanel producera el i över 30 års tid. Under en solcellsanläggnings livslängd bidrar den med flera miljöfördelar. Den största och mest välkända miljöfördelen är att den producerar koldioxidfri förnybar energi. Men elproduktion från solceller har också fördelen av att vara tyst samt att den minskar överföringsförluster i elnäten i och med att elproduktionen och elanvändning sker nära varandra.

En solcellspanel producerar förnybar el enbart med hjälp av solens instrålning. Inget bränsle behövs och producerad el är helt koldioxidfri – noll klimatutsläpp. För att beräkna den faktiska klimatnyttan i Sverige jämförs solcellers koldioxidfria elproduktion med den genomsnittliga klimatpåverkan för den nordiska elmixen, den så kallade residualmixen. År 2020 var klimatpåverkan för den nordiska elmixen 365 gram koldioxid per producerad kilowattimme (kWh). För en normal villa i Sverige med en solcellsanläggning som producerar 10 000 kWh/år är klimatnyttan cirka 3,7 ton koldioxidekvivalenter per år. Detta kan jämföras med Sveriges klimatutsläpp som år 2020 uppgick till cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person.

Även om en solcellsanläggning inte orsakar några klimatutsläpp under dens livslängd så uppkommer en del klimatutsläpp under tillverkningen. I en svensk kontext tar det ungefär två till tre år för en solcellsanläggning att producera lika mycket energi som det går åt för att tillverka, transportera och installera den. Det kallas för ”energiåterbetalningstid”.

Återvinning och råvaruhantering

I Sverige regleras återvinningen av solceller av EU:s WEE-direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter. Enligt direktivet har alla som säljer solceller ett producentansvar att säkerställa att de återvinns. GoSol Energi är anslutna till svenska El-kretsen som ansvarar för att insamla och återvinna de solcellspaneler säljs i Sverige. För att säkerställa att det finns framtida finansiering för att återvinna uttjänta solcellspaneler så avsätter El-kretsen medel för varje solcellspanel som säljs i Sverige.

Så vad består en solcellspanel av? Merparten av alla solcellspaneler som säljs i Sverige är av typen monokristallina kiselsolceller. En monokristallin solcellspanel består till största del av det material som utgör själva panelen, inklusive ramen, som solcellerna är monterade på, det vill säga glas, plast och aluminium. Panelens och ramens komposition utgör över 90 procent av den totala vikten, varav glaset (kiseldioxid) utgör 75 procent. Själva solcellerna står endast för cirka 5 procent av totalvikten och består framförallt av kisel som är ett av jordens vanligast ämne. I en solcellspanel finns även mindre innehåll av koppar (1 procent), silver (0,1 procent) och små mängder tenn och bly.

Sammanfattning

El producerad av solceller är den mest miljövänliga. EU-direktiv och principerna för producentansvar säkerställer att alla solcellspaneler återvinns och att det finns medel för att täcka eventuella återvinningskostnader. En solcellspanel utgörs huvudsakligen av kisel som är ett av jordens vanligaste ämne.

  • Inga rörliga delar som slits ut eller kan gå sönder.
  • Koldioxidfri förnybar elproduktion i över 30 år.
  • ”Energiåterbetalningstiden” är två till tre år.
  • El-kretsen ansvarar för återvinning av solceller.
  • En solcellspanel består huvudsakligen av kisel
  • Kisel är ett av jordens vanligaste ämne.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.