Energideklaration och solceller

Fastighetsenergi

Din fastighets energiprestanda är nära sammanlänkad med såväl din privata ekonomi som den globala miljön. I Sverige så används över 100 TWh varje år av fastighetssektorn till uppvärmning och hushållsel. Detta motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Fastighetssektorns energianvändning är en fråga som berör många, och allt fler av samhällets aktörer har börjat uppmärksamma frågan. Ambitionen är att styra fastighetssektorn mot en mer effektiv och miljövänlig energianvändning. Politiker och myndigheter inför allteftersom strängare lagkrav och regleringar gällande byggnaders energiprestanda medan banker och finanssektorn i allt större omfattning erbjuder mer attraktiva villkor och rabatter till gröna energieffektiva fastigheter.

Energideklaration – Energiprestanda och Primärenergital

En fastighets energideklaration är ett av de viktigaste dokumenten för att styra fastighetssektorn mot en mer effektiv och miljövänlig energianvändning. Energideklarationen bygger på ett klassificeringssystem gällande fastighetens energiprestanda. Energiklass A representerar de hus som har bäst energiprestanda medan energiklass G representerar de hus som har sämst energiprestanda. Ett hus energiprestanda beräknas utifrån husets energibehov i förhållande till husets boarea som är uppvärmd. Olika viktningsfaktor används beroende på var i Sverige som huset är beläget samt beroende på ifall fossila bränslen eller direktverkande el används. Husets sammanvägda energiprestanda beräknas slutligen till en parameter kallad Primärenergital.

Energiklasser

Förenklat förväntas att en ”normal” villa eller fritidshus ska ha ett Primärenergital på omkring 100 kWh/kvm. Som exempel förväntas ett ”normalt” hus med en uppvärmd boarea på 100 kvm förbruka omkring 10 000 kWh/år. För att ett hus ska uppnå Energiklass A eller B ska huset förbruka mindre än 75 procent av förväntad ”normal” förbrukning (dvs. mindre än 7 500 kWh/år i exemplet ovan). Ifall huset förbrukar mer än 135 procent av förväntad ”normal” förbrukning degraderades huset till energiklass E eller sämre.

Solceller förbättrar energideklarationen

Egenproducerad solel får tillgodoräknas i din energideklaration. Detta innebär att du kan förbättra din energideklaration genom att installera solceller på din fastighet. Tyvärr får inte all elproduktion från dina solceller tillgodoräknas utan bara den egenanvända elen får tillgodoräknas. El som först exporteras till elnätet får inte tillgodoräknas i din energideklaration. För en optimalt dimensionerad solcellsanläggning till ett normalt hus exporteras ungefär hälften av producerad solel medan andra hälften används direkt i huset. En solcellsanläggning dimensioneras ofta med hänsyn till husets totala elförbrukning.

I exemplet ovan med ett hus med en uppvärmd boarea på 100 kvm och en förbrukning på 10 000 kWh/år skulle en solcellsanläggningen dimensioneras för att maximalt producera 10 000 kWh/år. Ungefär hälften av producerad solel skulle först exporteras till elnätet. Återstående hälft, motsvarande 5 000 kWh/år, skulle användas direkt i huset och därmed få tillgodoräknas i husets energideklaration. Ett tillgodoräknande av 5 000 kWh/år av egenproducerad solel innebär att husets Primärenergital förbättras från 100 kWh/kvm till 50 kWh/kvm. Detta innebär i sin tur att husets energideklaration kan uppgraderas från energiklass D till energiklass A.

Solceller ökar även värdet på fastigheten

När GoSoL Energi beräknar lönsamheten för din solcellsanläggning beräknar vi det utifrån solcellsanläggningens förväntade elproduktion och besparingen för varje producerad kWh. Politiker och banker har därtill infört villkor som gör det än mer attraktivt och lönsamt att investera i en solcellsanläggning. Genom att investera i en solcellsanläggning har du möjlighet att förbättra din energideklaration. En förbättrad energideklaration medför, enligt flera oberoende undersökningar, ett högre marknadsvärde för din fastighet. Du får dessutom bättre lånevillkor av din bank – om inte, byt bank.

Låg finansieringskostnad

Vi på GoSoL Energi är energiexperter och har möjlighet att bedöma huruvida solceller är en bra investering för ditt hus. Utöver lönsamhetskalkyl har vi också möjlighet att bedöma huruvida en solcellsanläggning kan förbättra din energideklaration. Vi samarbetar med banker som erbjuder fördelaktiga gröna energilån till husägare som vill investera i solceller för att producera grön solel och på så sätt förbättra husets energiprestanda. Med ett energilån med en räntenivå på cirka 3 procent kan du kostnadsneutralt amortera av din solcellsinvestering på mindre än 10 år. Därefter har du gratis egenproducerad solel i ytterligare 20 år. Om du bedömer att din solcellsanläggning har potential att förbättra energideklarationen för ditt hus så hjälper vi dig gärna med att anlita en lämplig energiexpert för uppdatera din energideklaration. Efter att du uppdaterat din energideklaration kan du flytta ditt traditioella bolån till ett så kallat grönt bolån. Grönt bolån innebär att du får en lägre total bolåneränta.