Bestämmelser och villkor konsument

Omfattning

GOSOL ENERGI AB huvudfokus är att leverera kompletta och nyckelfärdiga solcellssystem, batteri- och laddboxinstallationer till privatpersoner (konsumenter) och företag. Vi är auktoriserad elinstallatör och certifierad solelinstallatör med åtföljande myndighetskrav på regelefterlevnad och egenkontroll. Som leverantör till privatpersoner ställs särskilt höga krav på oss avseende arbetsmiljö och riskbedömning.

Leverans av kompletta och nyckelfärdiga solcellssystem och installationer innebär att vi som leverantör både säljer produkter och material samt utför installationsarbete åt dig som konsument. För oss är det viktigt att tydliggöra vad som är vårt ansvar som installatör respektive vårt ansvar som leverantör av produkter. Som helhetsleverantör så säkerställer vi att alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive konsumentköpslagen och konsumenttjänst lagen, efterlevs.

För att vi ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, och samtidigt säkerställa hög kvalitet på vårt arbete och våra produkter, gäller det att vi har en effektiv process för leverans av ditt solcellssystem och vårt installationsarbete. För en villainstallation avsätts normalt 1-2 arbetsdagar för takmonatget av solcellspanelerna. Därefter avsätt beräknad arbetstid för en av våra elektriker att installera växelriktaren och ansluta solcellssystemet till elnätet. Elektrikerns beräknade arbetstid beror på omfattningen av installationen samt hur komplicerad installation och kabeldragning projekterats och planerats.

För att säkerställa att installationen kan genomföras inom ramen för beräknad arbetstid är det viktigt att säkerställa att förutsättningar, förberedelser, projektering och planering är korrekt. Som leverantör och beställare har vi ett gemensamt ansvar att säkerställa detta. Följande bestämmelser och villkor avser att tydliggöra detta för att säkerställa en effektiv leverans av ditt solcellssystem så att både du som beställare och vi som leverantör undviker extra kostnader.

Projektering och planering

Till grund för leverans av ditt solcellssystem ligger den budgetoffert som vår solcellsprojektör skickat till dig. Budgetofferten redogör för underlag för dimensionering, översiktlig projektering inklusive specifikation av ingående produkter. Underlag för dimensionering inkluderar indata avseende fastighetsspecifika uppgifter såsom huvudsäkring, takarea, taktyp och taklutning. Dessa uppgifter ligger till grund för projektering, val av montagesystem och beräknad tidsåtgång för takmontaget av solcellspanelerna och installationsarbetet. Som beställare har du ansvar att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta. Normalt så kan våra solcellsprojektörer guida dig om det är något du undrar över.

Projektering, inklusive modellspecifikation av solcellspanel och översiktlig placering av solcellspaneler på taket beror på angivna takmått och andra takförutsättningar såsom placering av skorstenar och/eller ventilationsrör. Om angivna takmått eller takförutsättningar inte stämmer kan detta innebära att alla solcellspaneler inte går att montera på taket och/eller att projekterad layout måste justeras. Detta kan innebära att ditt solcellssystem får en annan nominell installerad effekt och/eller takmontaget tar mer arbetstid än beräknat. Våra solcellsprojektörer är normalt dem som tar fram förslag på översiktlig projektering, men det baseras ofta på uppgifter från dig som beställare. På samma sätt som att du som beställare är ansvarig för att kontrollera uppgifter avseende underlag för dimensionering, är du också ansvarig för att uppgifter avseende projekteringen är korrekta.

Takmontage av dina solcellspaneler

Takmontaget av dina solcellspaneler utförs genom att skenor först monteras ovanpå befintligt tak. Därefter monteras solcellspanelerna ovanpå skenorna med hjälp av speciella solcellspanelklämmor.  Montering av skenorna ovanpå befintligt tak görs med speciella takkrokar för panntak eller med speciella takfästen som är anpassade för olika typer av plåttak. Val av takkrok och/eller takfästen är avhängigt vilket typ av tak du har. Därför är det viktigt att informationen som ligger till grund för planering stämmer. Exempelvis är det viktigt att veta vilket typ av undertak du har, dimension på takläkten, vilken typ av takpannor som ligger på ditt tak eller hur ditt plåttak är infäst i undertaket. Det är också viktigt att säkerställa att konditionen på ditt tak är tillräckligt bra för att kunna montera solcellspaneler ovanpå.

Om informationen som ligger till grund för planeringen är felaktig kan det innebära att vi behöver byta takkrok och/eller takfästen för att takmontaget av dina solcellspaneler ska bli korrekt. I värsta fall kan det innebära att vi inte kan slutföra takmontaget. Felaktigt information innebär ökade kostnader i form av stillestånd, tidsåtgång för att beställa och hämta nytt material samt faktiskt kostnader för nya takkrokar och takfästen. Se till så att du och vår solcellsprojektör har gått igenom alla förutsättningar och säkerställt att all relevant information om ditt tak har dokumenterats inför takmontaget av dina solcellspaneler.

Elinstallation av ditt solcellssystem

Även om takmontaget av dina solcellspaneler också klassas som elinstallation med krav på egenkontroll och auktorsering, görs takamontaget normalt av utbildade takmontörer som vidareutbildat sig inom solcellsinstallationer. Med elinstallation avses här det arbete som ansvarig elektriker gör för att färdigställa din solcellsinstallation och ansluta den till elnätet. Om du även beställt batteri och/eller en laddbox så ansvarar även elektrikern för at installera dessa produkter. Elektrikern är den som är ansvarig och avgör förutsättningarna för att ansluta din solcellssystem till elnätet. Vissa av dessa förutsättningarna är dolda och kan inte identifieras i samband med projektering av ditt solcellssystem. Exempelvis kan elcentralen som solcellssystemet ska anslutas till vara undermålig och/eller behöva kompletteras med nya säkringar, huvudbrytare, etc för att uppfylla god elsäkerhet. Sådana brister identifieras ofta först i samband med installationen då elektrikern skruvar upp elcentralen för att ansluta ditt solcellssystem. Normalt är det mindre risk att nyare elcentraler inte uppfyller erforderlig elsäkerhet medan risken ökar ju äldre elcentral du har. Om du är medveten om att du har ett gammalt eller undermåligt elsystem i din fastighet så är det bra att informera om detta inför elektrikern planerar in arbetet.

Beräknat pris

Beräknat pris för offererat system och specificerade produkter framgår av skickad budgetoffert. Beräknat pris avser den totala kostnaden för beställarens installation och köp av produkterna vilket även inkluderar kostnader för allt nödvändigt material, arbeten knutna till installationen och idrifttagning av produkterna, såvida inget annat överenskommet. Beställaren är medveten om att beräknat pris som anges i budgetofferten inte inkluderar eller tar höjd för avgifter eller kostnader hänförliga till (i) lokala nätägares krav, inklusive men inte begränsat till ändring av elmätare, eller (ii) bygglov från relevanta myndigheter.

Om nedan prisvillkor inte har uppfyllts eller om information eller andra garantier från beställaren är felaktiga eller vilseledande kan beräknat pris komma att ökas eller minskas på motsvarande sätt.  I händelse av en ökning överstigande 5% av budgetoffertens beräknade priset har beställaren rätt att, inom 14 dagar efter att ha blivit informerad om prisökningen, kostnadsfritt häva beställningen.

Beräknat priset som anges budgetoffert är baserat på en installation av specificerade produkter som utförs under normala förhållanden vilket inkluderar samtliga av följande antaganden och villkor:

1. Fastigheten är fri från hinder och tillgänglig för installation av produkterna i samband med planerat installationsdatum.
2. Dold Installation och/eller kabeldragning, inomhus eller utomhus, ingår inte i beräknat pris, såvida inget annat överenskommet.
3. Befintliga kabelrör används endast om sådana är lämpliga för den utrustning som används för projektet.
4. Det allmänna nätet och de existerande elinstallationerna på beställarens fastighet uppfyller gällande lagkrav, har tillräcklig kapacitet och kvalitet för att möjliggöra anslutning och Installation av Produkterna utan ytterligare förstärkningar, förbättringar eller justeringar och beställaren har ingått och bibehåller ett nätanslutningsavtal med den lokala nätägaren för överföring av el till och från Fastigheten.
5. Elcentralen på Fastigheten uppfyller gällande lagkrav och har tillräckligt med utrymme.
6. Huvudsäkringen, elektriska kretsar och underkretsar i Fastigheten är tillräckligt dimensionerade.
7. Installationen utförs på samma byggnad som Fastighetens huvudsakliga elcentral. För det fall Installationen utförs på en annan byggnad kan ytterligare kostnader uppstå på grund av behov av ytterligare kablar och/eller underkretsar.

Särskilda prisvillkor för Solcellsanläggningen:

8. Kabeldragning från taket till växelriktaren och/eller elcentralen ska göras med den mest praktiska och kostnadseffektiva dragningen (maximal kabellängd om 50 meter).
9. Växelriktaren kan installeras och anslutas till elnätet i samma byggnad som Solcellsanläggningen monteras i, i samma eller intilliggande rum som elcentralen eller (maximal kabellängd om 10 meter).
10. Om tillvalskomponenter såsom optimerare och smarta mätareinte ingår bland specificerade produkter ingår de inte i beräknat pris.
11. Taket på Fastigheten där Solcellsanläggningen ska installeras är i ett sådant lämpligt och ogenomträngligt skick som rimligen kan förvänta sig, och har en solid undertakskonstruktion som är lämplig för att montera och fästa solpanelerna. Taket är vidare inte konstruerat av skiffer eller gräs. Fastigheten är inte en kulturminnesmärkt byggnad och Fastigheten står inte heller under andra liknande restriktioner som potentiellt kan leda till ytterligare tillstånds- eller godkännandeprocesser eller kostnader. Skulle taket eller Fastigheten vara i sådant skick att Installationen av Solcellsanläggningen inte kan genomföras på ett säkert sätt utan större reparationer eller annat arbete, har leverantören rätt att utan kostnad avbryta projektet samt debitera Kunden för upparbetade kostnader.
12. Arbete med särskilda takkonstruktioner, exempelvis takläggningen som är gjord av asbest, prissätts separat.
13. Fastigheten är inte klassificerad som en lantbruksfastighet. Om Fastigheten där Produkterna ska installeras är en lantbruksfastighet, kan särskilda kostnader tillkomma.

Särskilda prisvillkor för Batteriet

14. Batteriet kan installeras och anslutas i samma eller intilliggande rum som den relevanta elcentralen (maximal kabellängd om 10 meter).
15. Om Batteriet ansluts till en befintlig eller nyinstallerad Solcellsanläggning, ska Batteriet installeras i samma rum som Solcellsanläggningens växelriktare, och kräver inte ytterligare hårdvara eller modifiering av Solcellsanläggningen för att fungera.
16. Rummet där Batteriet installeras är lämpligt och uppfyller alla regulatoriska krav gällande ventilation, brandskydd eller liknande.
17. Väggen eller ytan där Batteriet installeras är tillräckligt dimensionerat för att klara av Batteriets vikt. Strukturella förstärkningar kan behövas för att säkerställa att Batteriet kan installeras på ett säkert sätt, och detta kan leda till ytterligare kostnader för Kunden.

Tvister

Tvist mellan Beställaren och GOSOL ENERGI ska i första hand lösas i godo. Om detta inte är möjligt ska tvist slutligt avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.